Robert Maziarz – Sztych Meriana

Siedemnastowieczną panoramę Kołobrzegu  ujrzeć możemy na tzw. ?Sztychu Meriana?. Ówczesny widok miasta przedstawił, według rysunku znanego kartografa szwedzkiego Erika Jonsona Dahlbergha, spadkobierca Matthaeusa Meriana na efektownym miedziorycie z 1652 roku.

019

Dahlbergh uwiecznił i nazwał, na swym rysunku: kołobrzeskie warzelnie soli, wejście do portu, katedrę, ratusz miejski, młyny, śluzy na Parsęcie i wymienioną z nazwy, przepływającą przez miasto rzekę. Ujrzeć możemy na grafice, współistniejące wówczas wokół Kołobrzegu, systemy obronne: średniowieczne mury miejskie oraz nowożytne dzieła fortyfikacyjne. Po zewnętrznej stronie murów średniowiecznych usypano wówczas ostrobocznie wychodzące na przedpola twierdzy wały ziemne i bastiony. Współistniały wówczas dwa systemy obronne ? średniowieczny i nowożytny. Miedzioryt pochodzi ze słynnego dzieła: ?Topographia Electorat, Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae??

020


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.